Loading...

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin dotyczy tylko i wyłącznie Zamówień dokonywanych przez Sklep internetowy w polskiej wersji językowej (dostępny pod adresem https://www.cplus.bike), dokonywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłacanych w polskich złotych. W przypadku wszystkich innych Zamówień wiążącą jest anglojęzyczna wersja regulaminu dostępna pod adresem https://www.cplus.bike/terms bądź wersja właściwa dla konkretnego kraju Kupującego.

2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.cplus.bike prowadzony jest przez firmę C+Ceramic Sp. z o. o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Wrzesińskiej 28A i o Numerze Identyfikacji Podatkowej 7861714963.

3. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego C+ jest sprzedaż komponentów rowerowych oraz smarów do nich przeznaczonych.

4. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem https://www.cplus.bike

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

c) Sprzedawca – C+Ceramic Sp. z o. o., ul.Wrzesińska 28A, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP 7861714963

d) Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

h) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

j) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

k) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

l) Punkt Odbioru Zamówienia – lokalizacja, w której Kupujący może osobiście odebrać zamówienie od Sprzedawcy oraz dokonać płatności za zakupiony przedmiot.

m) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu wzór formularza zwrotu towaru bez podania przyczyny.

n) Stan Magazynowy – ilość danych produktów, niesprzedanych i gotowych do wysyłki, jakie Sprzedający aktualnie posiada.

5. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: info@cplusceramic.com

6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

7. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym https://www.cplus.bike niezbędny jest komputer z procesorem min. 200 MHz, 64 MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. Warunki złożenia zamówienia

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

3. Zamówienie Kupujący składa poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4. Zamówienia, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 17:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

6. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt.5 niniejszego paragrafu.

7. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

8. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi 3-5dni roboczych.

9. W przypadku płatności kartą czas realizacji Zamówienia liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

10. Istnieje możliwość osobistego odbioru Zamówienia oraz dokonania płatności w Punkcie Odbioru Zamówienia po wcześniejszym mailowym kontakcie.

§3. Płatności

1. Ceny podane w Sklepie internetowym, o ile nie zostało zaznaczone inaczej, wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

5. Produkty znajdujące się aktualnie na Stanie Magazynowym Sprzedającego, jeśli nie zaznaczono inaczej, będą wysyłane w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem).

6. By potwierdzić dostępność produktu na Stanie Magazynowym Sprzedającego, Kupujący winien, przed dokonaniem Zamówienia, wysłać zapytanie przy pomocy poczty e-mail na adres info@cplusceramic.com. Termin wysyłki określony w punkcie 5 niniejszego paragrafu jest zobowiązujący dla Sprzedającego tylko w przypadku mailowego potwierdzenia dostępności danego produktu na Stanie Magazynowym Sprzedającego.

7. W przypadku dokonania Zamówienia produktu nie znajdującego się w danym momencie na Stanie Magazynowym Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się podać Kupującemu informację o planowanym terminie dostępności danego produktu. W przypadku niezaakceptowania podanych terminów Kupujący ma prawo odstąpić od Zakupu.

8. Dostępne formy płatności: gotówka (przy odbiorze osobistym), karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), płatności online, oraz BLIK.

§4. Dostawa

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,

b) dostarczenie Produktów do Paczkomatu InPost podczas składania Zamówienia przez firmę InPost,

c) po wcześniejszym kontakcie mailowym – osobisty odbiór zamówionych produktów przez Kupującego w Punkcie Odbiorów Osobistych.

2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wartości Zamówienia oraz od masy i rozmiarów zamawianych przedmiotów. Koszty te mogą zostać powiększone o koszty pakowania. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący. W szczególnych przypadkach (np. przekroczenie pewnej wartości zamówienia) koszt dostawy może ponosić Sprzedający. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie w trakcie składania zamówienia.

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6. Nieznaczne różnice w wyglądzie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego bądź z różnic w poszczególnych egzemplarzach danego produktu nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§6. Odstąpienie od Umowy

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) umów zawartych w drodze aukcji publicznej.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia, na adres: C+Ceramic Sp. z o. o., ul.Wrzesińska 28A, 63-000 Środa Wielkopolska.

5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone.

§7. Ochrona danych osobowych

1. Kupujący, wypełniając Formularz zamówienia bądź Formularz rejestracji, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.

3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.

4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

§8. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) i inne właściwe.

5. Regulamin w powyższej formie obowiązuje od dnia 01.03.2021 roku.